مقالات و پایان نامه ها

دیدگاههای مربوطه به سوء مصرف مواد

دیدگاه زیست شناختی و پزشکی دیدگاه پزشکی اولین دیدگاهی است که به اعتیادبه چشم یک اختلال نگریسته است (دیوسیون و نیل (2) 201) تحقیقات مختلفی در زمینه پایه های زیست شناختی اعتیاد انجامی می گیرد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد-جنبه های اجتماعی اعتیاد-میزان شیوع

از دوران پیش از تاریخ انسان جهت کاهش درد جسمی یا تغییر حالت هشیاری از انواع مواد استفاده کردند (دیویسون و نیل، 2001) علاوه بر مسابقه بسیار طولانی مصرف مواد، تقریبا اقوام مختلف آن را ادامه مطلب…

By 92, ago